Uw privacy

Graag informeren wij u hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie.
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandeling.
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij van u hebben ontvangen of die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.
 
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 
Binnen onze groepspraktijk hebben de bij onze groepspraktijk werkzame homeopaten als enigen toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
Bij het eerste consult wordt met uw toestemming een foto van u gemaakt voor in het dossier. Deze wordt uitsluitend intern gebruikt en is bedoeld ter herkenning bij telefonisch contact en om bij waarneming binnen onze groepspraktijk een beeld van u te hebben. De foto wordt net als uw dossier 20 jaar bewaard. Bij kinderen zal met enige regelmaat een nieuwe foto gemaakt worden. 
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar (dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming)
 • voor intercollegiaal overleg met de collega’s binnen onze groepspraktijk
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing buiten de groepspraktijk
 • voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen (zie verder onder Privacy op de zorgnota)
 • voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken wij eenmalig uw e-mailadres (zie verder onder Nieuwsbrief)
 
Als wij om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
Als cliënt heeft u recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak met ons maken.
 
De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard zoals de Wet op de Geneeskundig Behandelovereenkomst vereist, of langer in verband met doorlopende behandeling. Voor de dossiers van kinderen gaat deze termijn in vanaf het 18e levensjaar.

 
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar: 
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Homeopathisch consult’
 • de kosten van het consult


Nieuwsbrief
 • uw e-mailadres wordt opgenomen in ons mailingsysteem, tenzij u aangeeft dit niet te willen; u ontvangt maximaal vier maal per jaar onze nieuwsbrief
 • uw e-mailadres wordt in geen geval aan derden verstrekt
 • u kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief
Ons mailingsysteem is ondergebracht bij ZZP Studio. Met ZZP Studio hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten en deze overeenkomst verplicht ZZP Studio om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om misbruik van de opgeslagen e-mailadressen te voorkomen.


Website
Via onze website worden geen cookies vastgelegd en worden geen statistische gegevens verzameld.